Statut

Statut

STATUT ŚWIDNICKIEGO TOWARZYSTWA PARTNERSTWA MIAST

  • punkt1
  • punkt2
Rozdział 1
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§ 1
Towarzystwo nosi nazwę Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast w Świdnicy w skrócie ŚTPM dalej zwane „Towarzystwem”.

§ 2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej i innych krajów, a jego siedzibą miasto Świdnica.

§ 3
Towarzystwo działa na podstawie ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.


Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 4
Celem Towarzystwa jest pobudzanie, popieranie i organizowanie działalności zmierzającej do nawiązania współpracy między organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami Świdnicy i miast partnerskich.

§ 5
1. Towarzystwo realizuje swoje cele, o których mowa w § 4, w szczególności poprzez:
1) propagowanie wartości dorobku kulturalnego miast partnerskich poprzez działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską;
2) uczestnictwo w rozwoju życia kulturalnego miast;
3) przedstawienie idei i warunków integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej;
4) pomoc w przygotowaniu i uczestnictwo w imprezach kulturalnych;
5) współpracę w organizowaniu oficjalnych wizyt;
6) organizowanie zebrań członków Towarzystwa;
7) działalność edukacyjno - oświatową, kulturalną i sportową;
8) promocję Miasta Świdnicy i Powiatu świdnickiego;
9) ochronę dóbr kultury;
10) wspieranie kultu religijnego;
11)ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.

§ 6
1. Towarzystwo realizuje działania we współdziałaniu z:
1) organami rządowymi i samorządowymi;
2) innymi organizacjami pozarządowymi;
3) szkołami Powiatu świdnickiego.

§ 7
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników.


Rozdział 3
Członkowie towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających.

§ 9
1.Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
2.Prawa członkowskie nabywa się podstawie deklaracji i opłacania wpisowego, przy poręczeniu co najmniej dwóch osób będących członkami Towarzystwa.

§ 10
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające realizacji celów i zadań określonych w statucie.

§ 11
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego: 1) w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zdeklarowanej pomocy na rzecz Towarzystwa. 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Towarzystwa uchwały o przyjęciu, po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Towarzystwa;
2) brać udział w głosowaniu;
3) wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa;
4) zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Towarzystwa;
5) uzyskania od władz Towarzystwa informacji o działalności i zamierzeniach,
6) uczestniczenie w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo.

§ 13
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyłączeniem § 12 ust. 1 pkt. 2,3.

§ 14
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) aktywne uczestnictwo w działalności Towarzystwa,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz,
3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Towarzystwa,
4) członkowie zwyczajni Towarzystwa są obowiązani do godnego reprezentowania Towarzystwa oraz wykonania innych obowiązków,
5) regularne opłacanie składek członkowskich oraz uiszczenia jednorazowej kwoty wpisowej;
6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, koleżeńskości w stosunku do innych członków Towarzystwa.

§ 15
Do obowiązków członków wspierających należy realizowanie zdeklarowanej pomocy na rzecz Towarzystwa.

§ 16
1. Przynależność członka zwyczajnego i wspierającego ustaje wskutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Towarzystwa;
  2. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Towarzystwa;
  3. nie płacenia składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy (nie dotyczy członka wspierającego);
  4. rozwiązania Towarzystwa;
  5. śmierci członka.
§ 17
1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 Zarząd powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.
2. Członkowi wykluczonemu z listy członków Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny podczas obrad Walnego Zebrania przy rozpatrywaniu jego odwołania.
4. Odpis uchwały Walnego Zebrania wraz z jego uzasadnieniem, Towarzystwo obowiązane jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.


Rozdział 4
Władze Towarzystw

§ 18
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
2) Kadencja władz trwa 4 lata.
3) Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższa władzą Towarzystwa.
2. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.
3. Każdy członek ma prawo głosu.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 20
1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,
6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku;
7) podejmowanie uchwał dotyczących budżetu rocznego Towarzystwa;
8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9) ustalanie składek członkowskich i wpisowego.

§ 21
1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego jest prowadzenie Walnego Zebrania.

§ 22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 4 przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu nie uzyskania wymaganej liczby członków, zarządza się po 30 minutach ponowne obrady Walnego Zebrania, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23
1. Walne Zebranie Zarząd zwołuje przynajmniej raz w roku, które powinno odbyć się w terminie do 31 marca.
2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie również na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) przynajmniej jednej trzeciej liczby członków w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia na piśmie członków, co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 24
1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.
2. Protokoły są jawne dla członków Towarzystwa.
3. Protokół z Walnego Zebrania powinien w szczególności zawierać:
a)określenie numeru, daty i miejsca odbycia Walnego Zebrania, godziny rozpoczęcia, imiona i nazwiska osoby przewodniczącej obradom i osoby sporządzającej protokół;
b) stwierdzenie prawomocności obrad;
c) uchwalony porządek obrad;
d) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień;
e) podpisy osoby przewodniczącej obradom i sporządzającej protokół.

§ 25
1. Uchwała zawiera w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) przedmiot uchwały;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

§ 26
1. Komisja uchwał i wniosków wybierana jest spośród członków Towarzystwa na Walnym Zebraniu w liczbie trzech osób.
2. Zadaniem Komisji jest odnotowanie, usystematyzowanie i przedstawienie pod głosowanie treści uchwał i wniosków.

§ 27
1. Komisja skrutacyjna wybierana jest w liczbie dwóch osób spośród członków nie kandydujących do władz Towarzystwa członków na Walnym Zebraniu.
2. Zadaniem Komisji jest liczenie głosów podczas wszelkich głosowań na Walnym Zebraniu oraz przedstawienie wyników tych głosowań.

§ 28
Władzą Towarzystwa między Walnymi Zebraniami jest Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu.

§ 29
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
5) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
6) składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
7) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
8) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie,
9) podejmowanie bieżących spraw związanych z działalnością Towarzystwa;
10) przyjmowanie i skreślenie z listy członków Towarzystwa.
2. Pracę Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 30
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Przewodniczący kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Towarzystwa.

§ 31
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.

§ 32
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Towarzystwa;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem;
3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) do składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności;
2) Żądania od Zarządu i członków Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać rachunki i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Towarzystwa;
3) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości;
4) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
2. Kontrole i posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonywane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia i kontrole zarządza Przewodniczący Komisji.
3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 34
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datą upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Towarzystwa;
2) zrzeczenia się udziału w tych organach;
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Towarzystwa;
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Walne Zebranie powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.
3. Tryb odwoławczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stosuje się jak w § 17 ust. 3 i 4.

§ 35
1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, których członkostwo ustało z przyczyn określonych w § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą do końca kadencji, osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbą głosów, w liczbie nie większej, niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 Zarząd zwołuje Walne Zebranie w sprawie uzupełnienia składu osobowego w organach Stowarzyszenia.
3. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 36
Dla obsługi administracyjnej Towarzystwa Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.


Rozdział 5
Majątek Towarzystwa

§ 37
1. Majątek Towarzystwa stanowią materiały biurowe oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Towarzystwo uzyskuje z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, zapisów i spadków;
3) dotacji budżetowych;
4) wpisowego,
5) ofiarności publicznej,
6) z innych źródeł.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 38
Działalność gospodarczą Towarzystwa może podjąć na podstawie uchwały Walne Zebranie.

§ 39
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Towarzystwa można nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych i do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.


Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 40
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 41
1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków Towarzystwa przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Towarzystwa oraz przeznaczenie jego majątku.

O stowarzyszeniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Kontakt

795 Folsom Ave, Suite 600,
San Francisco, CA 94107 795

(+123) 456 7890
(+123) 456 7891